YouTube Affiliate Marketing liệu còn hiệu quả trong năm 2023?

YouTube Affiliate Marketing liệu còn hiệu quả trong năm 2023?

Tiếp thị liên kết trên YouTube (YouTube Affiliate Marketing) là mô hình kinh doanh trực tuyến trong đó bạn tạo doanh thu bằng cách thêm liên kết cho các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn giới thiệu vào các video mà bạn tạo và tải lên.